Política de Privacidade

INFORMACIÓN ADICIONAL (LEXITIMACIÓN ART. 6.1.E REGULAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS INTERESE PÚBLICO E O ART. 8 LOPD-GDD)

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos persoais?

Responsable
Identidade: Concello Do Carballiño [P3202000J]
Dirección Postal: Praza Maior, 1. O Carballiño. 32500 Ourense
Teléfono: 988 530 007
Correo electrónico: concello@carballino.gal

Delegado de Protección de Datos
Datos de contacto:
 

Correo postal: Rexistro Xeral. Praza Maior, 1. O Carballiño. 32500 Ourense

Con que finalidade tratamos os seus datos?

Nesta Entidade tratamos a información obtida coa finalidade de poder tramitar os expedientes administrativos e as actuacións derivadas deles.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Almacenamos os datos durante o tempo necesario para poder cumprir coas obligación legais que encomenda a normativa administrativa, e sempre, cumprindo polo menos co tempo mínimo de conservación da información. De conformidade co regulado no artigo 26 da LOPD-GDD será lícito o tratamento por esta Entidade dos datos con fins de arquivo en interese público, sempre cumprindo coa normativa vixente de arquivos e documentación.

Existencia de decisións automatizadas?

Esta Entidade pode tomar decisións automatizadas baseadas na cobertura legal que lle outorga o artigo 41 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. Sería calquera acto ou actuación realizada integramente a través de medios electrónicos no marco dun procedemento administrativo e na que non interveña de forma directa una persoa.

Deberá de regularse a toma de decisións automatizadas nunha normativa propia, definindo na mesma as especificacións, programación, mantemento, supervisión e control de calidade. Dita normativa estará a disposición dos cidadáns na sede electrónica desta Entidade.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos persoais?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha misión que é realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos, de conformidade coa Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Os datos comunicaranse a outras Administracións Públicas sempre que sexa necesario para cumprir cos fins enumerados anteriormente, sempre que exista normativa legal que o ampare.

Ademais, a Entidade ten contratada a ferramenta XESTIONA con a empresa ESPUBLICO SERVIZOS PARA A ADMINISTRACIÓN S.A. que é o encargado de o tratamento de os datos segundo o contrato de encargo asinado entre as partes.

Cales son os seus dereitos en relación cos datos facilitados?

Calquera persoa ten dereito a obter información sobre se nesta Entidade se están tratando os seus datos persoais ou non.

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, ao prazo de conservación dos seus datos, mesmo a obter una copia dos datos obxecto do tratamento.

Así mesmo, ten dereito de rectificación dos datos se son inexactos. (Por exemplo, pode solicitar una rectificación do seu domicilio, un cambio de nome, etc.).

Os interesados teñen dereito á limitación do tratamento, para iso deberán de solicitalo ao responsable, o cal deberá de suspender o tratamento dos datos cando os cidadáns soliciten a rectificación ou supresión dos seus datos, ata que se resolva a súa solicitude.

Os interesados poderán exercer o dereito de supresión (dereito ao esquecemento) sempre que se dean as circunstancias enumeradas no RGPD e segundo o regulado no artigo 15 da LOPD-GDD.

O afectado pode exercer o dereito de oposición ao tratamento, sempre por motivos relacionados coa súa situación persoal, coa excepción do que se acredite un interese lexítimo, ou sexa necesario para o exercicio ou defensa de reclamacións. Igualmente, cando o tratamento teña por obxecto a mercadotécnica directa.

O interesado terá dereito á portabilidad a obter os datos nun formato estruturado, de uso común e de lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento cando o tratamento estea baseado no consentimento ou se efectúe por medios automatizados

Os interesados poderán exercer os dereitos enumerados nos parágrafos anteriores, a través dos formularios dispoñibles na sede electrónica desta entidade ou remitindo á mesma un escrito por correo postal.

Formularios para tramitación electrónica

https://carballino.sedelectronica.gal/privacy.1

Política de Privacidade
Usamos cookies para mellorar a túa experiencia mentres usas o noso sitio web. Se está a usar os nosos Servizos a través dun navegador, pode restrinxir, bloquear ou eliminar as cookies mediante a configuración do seu navegador web. Tamén usamos contido e scripts de terceiros que poden usar tecnoloxías de seguimento. Podes proporcionar o teu consentimento selectivamente a continuación para permitir as insercións de terceiros. Para obter información completa sobre as cookies que utilizamos, os datos que recompilamos e como os procesamos, consulta a nosa Política de Privacidade
Youtube
Consentimento para mostrar contido de - Youtube
Vimeo
Consentimento para mostrar contido de - Vimeo
Google Maps
Consentimento para mostrar contido de - Google